Evaluatie Dualisme gemeenteraad onvoldoende

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Vroeger spiegelden mensen zich aan devoorhoede van het volksdeel waar men zich mee verbonden voelde. Watvindt de leider van het katholieke volksdeel? Hoe ziet de voorman vande arbeidersbeweging het? Wat in de besprekingen tussen die leidersvan de politieke partijen was afgesproken werd geaccepteerd door deachterban. Verantwoording ging via de lijnen van de politieke partij.Grote verschuivingen in de vertegenwoordiging in de gemeenteraadwaren veel zeldzamer en de term zwevende kiezer was nog onbekend.

23112008658

Bijgaande foto was vroeger onmogelijkgeweest (klik om te vergroten). De overheid die zegt: vertrouw niet op uw apparatuur, u weethet niet beter, dit is echt geen doorgaande weg. Vroeger stond ergewoon dat de weg dood liep. Dan vertrouwden de mensen dat.

Nu zijn burgers mondig en beslissen zezelf. Zij hebben een eigen mening en zijn gelukkig of niet: eigenwijs. Zij toetsen de kwaliteit van het bestuur meer dan vroeger opresultaten die zichtbaar zijn. Liever wat vindt mijn TomTom, dan wat zegt de burgemeester. In dit geval zien ze niet direct dat het dood loopt: dus iedereen rijdt lekker toch door. Daar was iets op gevonden. Dualisme!

Dualisme moest de politieke discussiezichtbaar maken. Raadsleden moesten zich ontpoppen alsvolksvertegenwoordigers. Raadsleden kregen meer mogelijkheden om toete zien op de financixeble kant en de controle. De Burgemeester kreegin artikel 170 de plicht om toe te zien op de kwaliteit van deprocedures voor burgerparticipatie en te rapporteren over dekwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van departicipatie. De burgers willen vooral dat ze serieus genomen worden. Niet serieus genomen worden is nog erger dan je zin niet krijgen.

Na de invoering van het dualisme was ervooral aandacht voor het interne gedoe. De wethouder die ineens nietmeer welkom was op de vergadering van de fractie. Zaken die volstrektlangs de burger heen gaan.

Wat zien we nu terug bij de evaluatievan het dualisme? Is het gelukt de debatten levendig te maken?Verkrijgt de politiek een prominente positie? Staat de burger en hetresultaat centraal? Op basis van het rapport Staat van de dualiseringen het daaraan ten grondslag liggende bronnenmateriaal zietstaatssecretaris Bijleveld een aantal verbeterpunten, zoals:

-onderzoek naar de gevolgen van deverschillende vergadermodellen voor de werkdruk van de raadsleden kanmogelijk bijdragen tot een vermindering van die werkdruk;

-door de raadsgriffier kwaliteitseisente laten stellen aan de raadsstukken kan de kwaliteit van dieraadsstukken worden verbeterd;
-scholing en vorming van raadsleden isbelangrijk en daarvoor ligt een primaire verantwoordelijkheid bij depolitieke partijen;
-een opleidings- en arbeidsmarkttrajectvoor wethouders is nodig;
-de rol van de burgemeester bij deformatie van een nieuw college behoeft versterking;
-de verplichting tot het uitbrengen vaneen burgerjaarverslag en de verplichte periodieke beleidsevaluatiekunnen worden afgeschaft.(link naar brief)

Maar waar zijn de burgers tochgebleven? Toetst iemand wel of de burger voldoende aan bod komt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: